Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Puck

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Wójt Gminy Puck
ul. 10 lutego 29
84-100 Puck

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej:

Wysokość opłatyInformacja o załącznikach

Potwierdzam, że posiadam elektroniczną skrzynkę podawczą na e-PUAP oraz zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Informacja: Zanim potwierdzisz wejdź na epuap.gov.pl/wps/portal , zaloguj się na swoje konto e-PUAP i zobacz czy posiadasz skrzynkę o nazwie np. Moja skrzynka . Ważne aby po weryfikacji posiadania skrzynki wylogować się z konta e-PUAP.
Uwaga: Jeśli nie posiadasz elektronicznej skrzynki podawczej nie będzie możliwy kontakt zwrotny Urzędu z Tobę poprzez e-PAUP.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o z asadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw ach z tym związanych.

Administrator danych: WÓJT GMINY PUCK z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84 100 Puck
Inspektor ochrony danych: e mail: iod@gmina.puck.pl
Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizac ji zadań związanych z ustaleniem i określeniem wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem, windykacją i egzekucją.
Źródła pochodzenia danych: Źródłem pochodzenia danych osobowych są Mieszkańcy gminy, podmioty administracji publicznej, stosowne rejestry(np. ewidencja ludności).
Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz inne przepisy prawa nak ładające na Wójta realizacje zadań publicznych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępni ane upoważnionym organom i podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez c zas potrzebny do realizacji celu lub przez okres konieczny do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń i postępowań egzekucyjnych, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji wynikającej z p rzepisów prawa, tj. 10 lat.
Prawa związane z przetwarzaniem danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, także nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
W przypadku nieprawidłowości przy p rzetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujące go się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych jest obligatoryjne i wynika z ustawy. Kon sekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ustalenia właściciela nieruchomości i wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1427 z późn. zm.)W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Puck określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.Objaśnienia:

  1. Wypełnioną deklarację można złożyć w formie papierowej lub przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Deklaracja składana za pośrednictwem e-PUAP winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Puck w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danej nieruchomości lub gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Puck lub w drodze inkasa u wyznaczonych inkasentów w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.
1     Należy zaznaczyć w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej na daną nieruchomość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2     Należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3     Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Puck, ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Puck.
4     W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie może wynosić więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.
5     Należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z dowodem opłaconej opłaty skarbowej (17,00 zł).